ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕਟੀ ਚਮਕੀਲਾ ਸੁਣਦੀ

katti

 

Chori Chori Katti Chamkila Sundi

ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕਟੀ ਚਮਕੀਲਾ ਸੁਣਦੀ