ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕਟੀ ਚਮਕੀਲਾ ਸੁਣਦੀ

katti
133

katti

 

Chori Chori Katti Chamkila Sundi

ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕਟੀ ਚਮਕੀਲਾ ਸੁਣਦੀ

Comments are closed.